اطلاعات شما


  خواهشمندیم پرسشنامه زیر را تکمیل و به شرکت ارسال فرمایید

  ۱- کیفیت محصولی از شرکت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  ۲- آیا مدت زمان اعلام قیمت از طریق پیش فاکتور مورد تایید شما می‌باشد؟

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  ۳- کیفیت اجرای طراحی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  ۴- نحوه برخورد پرسنل واحد سفارشات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  ۵- نحوه برخورد پرسنل واحد فروش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  ۶- نحوه برخورد پرسنل واحد طراحی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  ۷- نحوه برخورد پرسنل واحد مالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  ۸- نحوه برخورد پرسنل واحد انبار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  ۹- نحوه برخورد پرسنل واحدهای کنترل کیفیت و تضمین کیفیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  ۱۰- کیفیت بسته‌بندی محصول هنگام تحویل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  ۱۱- آیا نحوه فرآیند حمل و نقل سفارشات به مقصد مورد رضایت شما می‌باشد؟

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  ۱۲- زمان تحویل به موقع سفارشات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  ۱۳- رقابتی بودن انجام سفارشات با سایر شرکت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ کیفی و کمی

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  ۱۴- آیا قیمت محصول ارائه شده با کیفیت مد نظر شما تطابق دارد؟

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  ۱۵- میزان رضایت از خدمات پس از فروش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  Menu